Dit zijn onze units

Dit zijn onze units

Samen zijn we een unit

De leerlingen werken en leren regelmatig samen met kinderen uit andere leerjaren. Kinderen leren van en met elkaar.  Tijdens gezamenlijke activiteiten maken de leerkrachten keuzes in instructies en lessen voor groepjes leerlingen of begeleiding van individuele leerlingen. Dit kunnen ook leerlingen uit andere klassen zijn. Het gaat er namelijk om, dat de leerlingen de juiste lessen, begeleiding en coaching krijgen!

 
Unit 1 in de onderbouw

In groep 1 t/m 3 werken leerlingen samen als unit. Dit noemen wij Unit 1. Door het leren werken in Unit 1 bereiden we de kinderen voor op Unit 2. De leerlingen in Unit 1 worden voorbereid door te leren:
 • werken met kinderen uit verschillende leerjaren;
 • omgaan met verschillen (van talenten en niveaus);
 • samenwerken;
 • omgaan met keuzes en (eigen) verantwoordelijkheid;
 • anderen te helpen;
 • begrijpen hoe de organisatie werkt (organisatiebord op de gang, instructielessen, verantwoordelijkheden en keuzes).


Unit 2 in de bovenbouw

Groep 4 t/m 8 werkt de hele week in Unit 2. De lessen vinden plaats in twee lokalen. Welke lessen waar plaatsvinden, staat op het bord in de gang. De vakken zijn per lokaal ingedeeld, zodat de leerling altijd weet dat bijvoorbeeld spelling in lokaal 1 is en rekenen in lokaal 2. De leerlingen zien dit rooster in de gang en de lokalen en volgen de lessen volgens het rooster. Door te werken in Unit 2 worden onze leerlingen voorbereid op de stap naar het voortgezet onderwijs. Ze leren: 
 • omgaan met zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid;
 • gebruik te maken van de kracht van meerdere leerkrachten over meerdere vakgebieden;
 • functioneel samenwerken;
 • kritisch en probleemoplossend te denken;
 • het eigen werk te organiseren;
 • zichzelf kennen. 


Unit T

Leerlingen voor de eerste opvang anderstaligenklas in de leeftijden 6 tot 12 jaar komen in Unit T. De T staat voor Taalklas. Unit T biedt een leerrijke omgeving voor deze kinderen, waarin ze de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Het onderwijs is in deze klassen vooral op taal gericht. Naast het 'taal-bad' krijgen de kinderen ook alle reguliere vakken aangeboden, zoals rekenen, aardrijkskunde en bewegingsonderwijs. Ons doel is om het kind na 1 jaar (40 schoolweken) in te laten stromen in een reguliere klas en dat de leerling het onderwijs dan verder kan volgen. 

Voor kinderen die 4 of 5 jaar zijn is er geen speciale opvangklas. Het kleuterprogramma is al ingericht op de taalontwikkeling en het communiceren met elkaar. Anderstalige kleuters komen dus gewoon in onze reguliere kleuterklas. Dat betekent ook dat anderstalige kleuters ook kunnen starten op een school in de buurt van hun woonadres.  ​​​​​​​